Le Privé- Prices - ราคา

ราคา 2 ,300 บาท จำนวน 3 หลัง
ราคา 2 ,600 บาท จำนวน 1 หลัง
ราคา 2 ,900 บาท จำนวน 1 หลัง
ราคา 3 ,300 บาท จำนวน 1 หลัง
ราคานี้เริ่มใช้เมื่อ 21/01/2013

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอันสมควร